Kontaktujte nás: +420 474 333 232 | info@frk-kadan.cz

Společnost FRK s.r.o. naplňuje požadavky GDPR

FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň IČ: 613 24 817, DIČ: CZ61324817
tel. : 474 333 232, e-mail.:  info@frk-kadan.cz bank. spojení KB pobočka Kadaň č.ú. 2169180237/0100
Firma je zapsána v OR ved. KS v Ústí n./L.,sp. zn. C6897    

Jak společnost FRK s.r.o. naplňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

 

  1. FRK s.r.o. jako správce osobních údajů

Společnost FRK s.r.o. se zabývá stavební činností, proto se správa osobních údajů týká především zaměstnanců společnosti, zákazníků (investorů), dodavatelů služeb a materiálu a také všech ostatních osob, které se vyskytnou v provozovně společnosti.

 

  1. Kategorie osobních údajů, které FRK s.r.o. spravuje a účel, ke kterému osobní údaje slouží

Většina osobních údajů, se kterými FRK s.r.o. pracuje, se týká kontaktních údajů, které využívá pro svou podnikatelskou činnost. Jedná se především o jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa těch osob, které zastupují investory či dodavatele. Většina dodavatelů a investorů jsou právnickými osobami, ale v naší databázi se najdou také fyzické osoby – podnikatelé, pro něž je osobním údajem často i adresa nebo DIČ. Všechny tyto osobní údaje slouží především k realizaci smluvních vztahů.

Zaměstnanci poskytují více osobních dat, ale vše podléhá zákonným povinnostem (především zpracování mezd, důchodové pojištění, zpracování daní, apod.). Účelem těchto osobních údajů je tedy naplnění pracovních smluv a všech úkonů, které s touto agendou souvisí.

Poslední kategorií osobních údajů je záznam z kamerového systému, který je instalován v provozovně společnosti. Záznam je uchováván po nezbytně dlouhou dobu za účelem ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v areálu i za účelem ochrany majetku společnosti.

 

  1. Poskytování osobních údajů třetím osobám

Žádné z výše uvedených osobních údajů nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma našich zpracovatelů, kteří nám poskytují účetnické služby a služby zpracování personální agendy, služby zajišťování BOZP a PO, služby IT ochrany, služby zajišťování bezpečnosti objektu, služby pracovního lékařství, apod.). Dále jsme povinni poskytovat osobní údaje státním institucím či orgánům činným v trestním řízení.

  1. Uchovávání a likvidace osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou vyžadují zákonné povinnosti a kterou ukládá FRK s.r.o. archivační řád. Ten respektuje i jiné než zákonné povinnosti společnosti. Vzhledem k tomu, že jsme vázáni záručními podmínkami, je nutné uchovávat nezbytné dokumenty pro případné reklamace či pozáruční servis. Po uplynutí archivační doby veškeré dokumenty obsahující osobní údaje likvidujeme jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě.

  1. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje v naší správě jsou chráněny několika způsoby. První ochranou je zabezpečovací systém provozovny včetně kamerového systému, který je napojen na zabezpečovací firmu. Druhou ochranou je zabezpečení softwarové, které je několikastupňové a třetí ochranou je organizační zabezpečení, kde s osobními údaji pracují pouze osoby k tomu určené a kompetentní.

 

  1. Práva subjektů údajů

Dle čl. 13 – 20, Nařízení má subjekt (tedy nositel) osobních údajů právo na informace o tom, jak je s jeho údaji nakládáno, jaký je účel pro jejich zpracování, jak dlouho jsou uchovávány. Dále má právo na opravu nepřesných údajů a právo na výmaz, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti správce.

 

V Klášterci nad Ohří, dne 23. 5. 2018