Kontaktujte nás: +420 474 333 232 | info@frk-kadan.cz

Informace o přeměně

pdf verze dokumentu

INFORMACE O PŘEMĚNĚ
dle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ zákon o přeměnách“)


TATO INFORMACE O PŘEMĚNĚ je vyhotovena dne 6. 5. 2015
společností FRK s.r.o.
se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897.
1. ROZDĚLOVANÁ SPOLEČNOST
Rozdělovanou společností je společnost FRK s.r.o., se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ:
61324817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 6897, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „Rozdělovaná společnost“).
2. INFORMACE O PŘEMĚNĚ
Rozdělovaná společnost zamýšlí uskutečnit rozdělení odštěpením se založením nové společnosti (dále
jen „rozdělení odštěpením“ či pouze „rozdělení“). Z tohoto důvodu uveřejňuje Rozdělovaná
společnost, ve smyslu ust. § 33a zákona o přeměnách, tuto informaci o přeměně.
3. UVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O PŘEMĚNĚ
Tato informace o přeměně byla na internetových stránkách Rozdělované společnosti http://www.frkkadan.
cz/ uveřejněna dne 6. 5. 2015, přičemž ve smyslu ust. § 33a odst. 1 zákona o přeměnách bude
tato uveřejněna po dobu alespoň 1 měsíce přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem
stanoveným zákonem o přeměnách, až do doby 1 měsíce po jejím schválení nebo neschválení.
4. UPOZORNĚNÍ VĚŘITELŮ NA JEJICH PRÁVA
Rozdělovaná společnost tímto upozorňuje věřitele na níže specifikovaná práva, která jim, dle ust. § 35
až § 39 zákona o přeměnách, v souvislosti se zamýšlenou přeměnou náleží:
(1) Věřitelé, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do
obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné
jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této
lhůty toto právo zaniká.
(2) Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou či nástupnickou společností nebo
družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud
s ohledem na druh a výši pohledávky.
(3) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho
pohledávky a Rozdělovaná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.
(4) Ustanovení odst. (1) až (3) tohoto článku se nepoužije, jestliže schůze vlastníků dluhopisů
vyslovila souhlas s přeměnou postupem podle zvláštního zákona.
(5) Právo na poskytnutí jistoty však nemají věřitelé,
a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním
řízení,
b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
(6) Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů
nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva,
získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli vůči
emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných
papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných
papírů nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být
uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako
výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně.
(7) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni
vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito
vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost nebo družstva takové cenné papíry
odkoupila. Pro odkup těchto cenných papírů se použijí přiměřeně ustanovení § 146 až 151a.
(8) Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními odst. (5) až (7) tohoto
článku dotčena.
(9) Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li tento zákon
jinak.
5. PROJEKT PŘEMĚNY
Rozdělovaná společnost dále, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách, uveřejňuje
projekt rozdělení odštěpením v následujícím znění:


PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM
v souladu se zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o přeměnách“)


TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM je vyhotoven dne 6. 5. 2015
společností FRK s.r.o.
se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897, (dále jen „Rozdělovaná společnost“).
1. ROZDĚLOVANÁ SPOLEČNOST
1.1. Rozdělovanou společností je společnost FRK s.r.o., se sídlem Chomutovská 1254,
432 01 Kadaň, IČ: 61324817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897, právní forma: společnost s ručením
omezeným.
1.2. Jediným společníkem Rozdělované společnosti je pan Ahmad Raad, nar. 19. 12. 1967,
bytem Dvořákova 1119, 432 01 Kadaň. Podíl jediného společníka Rozdělované
společnosti, p. Ahmada Raada, před rozdělením formou odštěpení, činí 100 %. V
Rozdělované společnosti existuje jediný druh podílu, a to základní podíl, se kterým
nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
1.3. Základní kapitál Rozdělované společnosti před rozdělením činí 200.000,- Kč (slovy:
Dvě-stě-tisíc-korun-českých), a je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka, p.
Ahmada Raada, ve výši 200.000,- Kč, který byl zcela splacen.
1.4. Rozdělovaná společnost zamýšlí uskutečnit rozdělení odštěpením se založením nové
společnosti („Nástupnická společnost“) (dále jen „rozdělení odštěpením“ či pouze
„rozdělení“). Nástupnická společnost převezme část jmění Rozdělované společnosti
(„odštěpovaná část“ jak je definována a specifikována níže). Pan Ahmad Raad se
stane společníkem Nástupnické společnosti.
1.5. Výše vkladu ani podílu dosavadního jediného společníka Rozdělované společnosti se
rozdělením nemění.
1.6. I po zápisu rozdělení do Obchodního rejstříku bude jediným společníkem
Rozdělované společnosti pan Ahmad Raad, nar. 19. 12. 1967, bytem Dvořákova 1119,
432 01 Kadaň. Podíl jediného společníka Rozdělované společnosti, p. Ahmada Raada,
činí i po zápisu rozdělení do Obchodního rejstříku 100 %.
1.7. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí i po zápisu rozdělení do Obchodního
rejstříku 200.000,- Kč (slovy: Dvě-stě-tisíc-korun-českých), a je tvořen peněžitým
vkladem jediného společníka, p. Ahmada Raada, ve výši 200.000,- Kč, který byl zcela
splacen.
2. NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST
2.1. Nástupnickou společností vzniklou odštěpením je společnost FRK HOTEL s.r.o.,
se sídlem U Splitu 933, 432 01, Kadaň, právní forma: společnost s ručením
omezeným, jejíž základní kapitál činí 200.000,- Kč (dále jen „FRK HOTEL
s.r.o.“ či „Nástupnická společnost“).
2.2. Po zápisu rozdělení do Obchodního rejstříku bude jediným společníkem Nástupnické
společnosti pan Ahmad Raad, nar. 19. 12. 1967, bytem Dvořákova 1119, 432 01
Kadaň. Podíl jediného společníka Nástupnické společnosti, p. Ahmada Raada, bude
činit po zápisu rozdělení do Obchodního rejstříku 100 %.
2.3. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí po zápisu rozdělení do Obchodního
rejstříku 200.000,- Kč (slovy: Dvě-stě-tisíc-korun-českých), a je tvořen nepeněžitým
vkladem jediného společníka, p. Ahmada Raada, ve výši 200.000,- Kč, který byl
jednorázově splacen zakladatelem v plné výši před podáním návrhu na zápis
společnosti do obchodního rejstříku, a to v důsledku rozdělení odštěpením jmění se
založením nové společnosti, které podstoupila společnost FRK s.r.o., se sídlem
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897. Tato část obchodního
jmění je blíže specifikována ve znaleckém posudku č. 2032015 ze dne 30. 4. 2015,
který byl vypracován Ing. Jiřím Svobodou, nar. 18. 1. 1978, bytem Chlumec,
Strádovská 387, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace
oceňování podniků. Znalec ocenil tuto odštěpovanou část jmění na částku
121.875.133,- Kč (slovy: Jedno-sto-dvacet-jeden-milion-osm-set-sedmdesát-pět-tisícsto-
třicet-tři-kourun-českých). Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na
vklad společníka, p. Ahmada Raada, do výše 200.000,- Kč.
3. ROZDĚLENÍ
3.1. K rozdělení Rozdělované společnosti dochází, ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b)
bod 1 zákona o přeměnách, formou rozdělení odštěpením, v jehož důsledku
Rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na nově vznikající
Nástupnickou společnost.
3.2. Odštěpením Rozdělovaná společnost v souladu s ust. § 244 odst. 2 zákona o
přeměnách neruší, ale vyčleněná část jejího jmění včetně případných práv a povinností
z pracovněprávních vztahů přechází na nově vznikající Nástupnickou společnost podle
tohoto projektu, a společníci Rozdělované společnosti se stávají i společníky
Nástupnické společnosti.
3.3. Právní účinky přeměny nastanou dnem zápisu rozdělení odštěpením do Obchodního
rejstříku.
4. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ
Rozhodným dnem rozdělení je 1. 7. 2014. Od tohoto dne se jednání Rozdělované společnosti,
týkající se přecházející části jmění, považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet
Nástupnické společnosti.
5. VÝMĚNNÝ POMĚR
5.1. Jediným společníkem Rozdělované společnosti je pan Ahmad Raad, nar. 19. 12. 1967,
bytem Dvořákova 1119, 432 01 Kadaň, který do základního kapitálu ve výši 200.000,-
Kč vložil vklad ve výši 200.000,- Kč, a jehož podíl na Rozdělované společnosti,
určený podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního
kapitálu, činí před rozdělením 100 %.
5.2. Výměnný poměr se stanovuje, s přihlédnutím ke kritériu vhodnosti a odůvodněnosti,
jakožto rovnoměrný tak, že podíl jediného společníka v Nástupnické společnosti bude
stejný, jako byl v Rozdělované společnosti.
5.3. V souladu se stanoveným výměnným poměrem bude vklad p. Ahmada Raada ve výši
200.000,- Kč do základního kapitálu Rozdělované společnosti zohledněn tak, že jeho
vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti bude činit 200.000,- Kč a
nabude podíl o velikosti 100 %. Jeho podíl na Nástupnické společnosti je tedy
vymezen jako 100 % základního kapitálu.
5.4. Výměnný poměr je stanoven jako rovnoměrný, a proto nedochází k poškození
žádného společníka Rozdělované společnosti. Vzhledem k výše uvedenému nebude p.
Ahmadu Raadovi poskytnut doplatek na dorovnání v jakékoliv formě. Jediný
společník Rozdělované společnosti p. Ahmad Raad zároveň výslovně prohlašuje, že
se práva na doplatek zcela vzdává.
6. DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU
Společníkům Nástupnické společnosti vzniká právo na výplatu podílu ze zisku z nových obchodních
podílů poprvé za účetní období, které následuje po rozhodném dnu rozdělení, a to na základě
rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku a za předpokladů stanovených
zejména v ust. § 34 ve spojení s ust. § 161 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a ve společenské smlouvě
Nástupnické společnosti. Společníkům Nástupnické společnosti lze vyplácet podíly na zisku i
z případného nerozděleného zisku dosaženého před rozhodným dnem rozdělení a vykázaného
v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.
7. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST
7.1. Na Nástupnickou společnost FRK HOTEL s.r.o. přechází následující majetek
Rozdělované společnosti:
DM1448 - HIM038,152
Pozemek parc. č. 907/5 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
zapsáno na listu vlastnictví č. 1550, vedeném uKatastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov, pro katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 908/1 o výměře 447 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, zapsáno na listu
vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro
katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 908/2 o výměře 328 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsáno na
listu vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro
katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 908/4 o výměře 909 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
zapsáno na listu vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov, pro katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 908/5 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, zapsáno na listu
vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro
katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov. 
Pozemek parc. č. 909 o výměře 207 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsáno na
listu vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro
katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 910/1 o výměře 481 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
933, stavba občanského vybavení, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 911 o výměře 366 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanského vybavení, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1550,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro katastrální území
Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 1032/4 o výměře 364 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek
určený k plnění funkcí lesa, zapsáno na listu vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 1033/1 o výměře 1173 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
zapsáno na listu vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov, pro katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 1033/6 o výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, zapsáno na listu
vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro
katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
Pozemek parc. č. 1033/7 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsáno na
listu vlastnictví č. 1550, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro
katastrální území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.
DM1528 HORES Plus Win
DM1529 SW FOOD
DM1654 Orderman Columbus
DM1657 Pokladní terminál s dotykovou obrazovkou
DM1008 - HIM031 Zabezpečovací zařízení
DM1010 - HIM033 Plynový sporák
DM1011 - HIM034 Plynová plotna
DM1012 - HIM035 Plynová fritéza
DM1013 - HIM036 Chladící stůl a vana
DM1014 - HIM037 Mycí stroj
DM1539 Skříňová sestava se skříňkou na kávovar
DM1542 Kávovar Franke typ Flair
DM1547 Průmyslová pračka P7 č. 1
DM1548 Průmyslová pračka P7 č. 2
DM1549 Průmyslová sušička prádla T11
DM1550 Průmyslový korytový žehlič I30-160
DM1009 - HIM032 Klimatizace
DM1171 - DHIM0275 Box pro číšníky modrý
DM1146 - DHIM0234 Stůl
DM1147 - DHIM0235 Lavice
DM1148 - DHIM0238 Nerezový pracovní stůl
DM1149 - DHIM0239 Pracovní stůl pro vestavbu
DM1150 - DHIM0243 Vodní lázeň
DM1151 - DHIM0244 Nerezový pracovní stůl s policí
DM1152 - DHIM0245 Vyhřívaný teplý most jednopatrový
DM1153 - DHIM0246 Pracovní stůl neutrální
DM1154 - DHIM0247 Špalek dřevěný
DM1155 - DHIM0248 Stůl s UHD deskou
DM1156 - DHIM0249 Regál nerez 4 police
DM1157 - DHIM0250 Regál nerez 4 police
DM1158 - DHIM0251 Pracovní stůl se zásuvkou
DM1159 - DHIM0252 Regál nerez 4 police
DM1160 - DHIM0253 Regál nerez 4 police
DM1161 - DHIM0254 Regál nerez 4 police
DM1162 - DHIM0260 Příjmový stůl pro nádobí
DM1163 - DHIM0261 Stojanová police
DM1164 - DHIM0263 Regál nerez 5 polic
DM1165 - DHIM0264 Výrobník ledu Brema
DM1166 - DHIM0265 Výčepní deska s trnoží a dřezem
DM1167 - DHIM0270 MIX pult
DM1530 Trezor NTJ 8
DM1531 Docházkový terminál VAR-NET
DM1532 Stůl Allegra Table 180x100 cm č. 1
DM1533 Stůl Allegra Table 180x100 cm č. 2
DM1534 Stůl Allegra Table 180x100 cm č. 3
DM1535 Gril plynový Premium 327
DM1536 Pedikérské křesílko 22F
DM1537 Kalové čerpadlo AS32A 400V
DM1538 Mikrovlnná trouba
DM1540 Stůl 3100 x 1600 mm dub + lamino slonová kost
DM1541 PC - server
DM1543 Vozík zavazadlový
DM1544 Skříň do kuchyně 2400X2650X500, policová
DM1545 Kuchyňka v recepci
DM1551 Policový regál dlouhý
DM1552 Otevřená policová skříň
DM1553 Vysavač CV 48/2
DM1555 Tepelný zářič TOTUM
DM1556 Regál nerezový 6-policový
DM1192 - DHIM0320 Zahradní topidlo SOLEIL – 2 ks
DM1655 PC Linux
DM1656 Jednotka pro propojení s terminálem
DM1658 Tiskárna na opasek
DM1660 Stůl "L" včetně kontejneru
DM1662 Kamerový systém Split
DM1307 - H039 Křeslo Tullsta – 8 ks
DM1308 - H046 Televizor Phillips – 11 ks
DM1309 - H048 EL. vysavač včetně sáčků
DM1310 - H049 Prodlužovací kabely k TV
DM1311 - H074 Sedačka – 2 ks
DM1312 - H075 Sedačka rozkládací – 2 ks
DM1313 - H084 Stůl 1,4 – kancelář
DM1314 - H085 Stůl přístavný 0,8 – kancelář
DM1315 - H086 Stůl jednací s litinovou nohou – kancelář
DM1316 - H087 Skříňka s roletou – kancelář
DM1317 - H088 Skříňka nízká pod kopírku – kancelář
DM1318 - H089 Krycí deska – kancelář
DM1319 - H090 Kontejner 3-zásuvkový – kancelář
DM1320 - H091 Recepční pult
DM1557 Světlo BEGA - osvětlení skály
DM1558 Světlo BEGA - osvětlení stromu
DM1559 Obraz "Loď bláznů" č. 1
DM1560 Obraz "Loď bláznů" č. 2
DM1561 Obraz "Automatická kresba" č. 1
DM1562 Obraz "Automatická kresba" č. 2
DM1563 Obraz "Automatická kresba" č. 3
DM1564 Obraz "Automatická kresba" č. 4
DM1565 Obraz "Povrchnosti" č. 1
DM1566 Obraz "Povrchnosti" č. 2
DM1567 Obraz "Společnice" č. 1
DM1568 Obraz "Společnice" č. 2
DM1569 Obraz "Společnice" č. 3
DM1570 Obraz "Společnice" č. 4
DM1571 Grafika č. 1
DM1572 Grafika č. 2
DM1573 Grafika č. 3
DM1574 Grafika č. 4
DM1575 Grafika č. 5
DM1576 Grafika č. 6
DM1577 Grafika č. 7
DM1578 Grafika č. 8
DM1579 Grafika č. 9
DM1580 Grafika č. 10
DM1581 Grafika č. 11
DM1582 Grafika č. 12
DM1583 Grafika č. 13
DM1584 Grafika č. 14
DM1585 Grafika č. 15
DM1586 Grafika č. 16
DM1587 Grafika č. 17
DM1588 Grafika č. 18
DM1589 Grafika č. 19
DM1590 Grafika č. 20
DM1591 Grafika č. 21
DM1592 Grafika č. 22
DM1593 Grafika č. 23
DM1594 Grafika č. 24
DM1595 Grafika č. 25
DM1596 Grafika č. 26
DM1597 Grafika č. 27
DM1598 Grafika č. 28
DM1599 Grafika č. 29
DM1600 Grafika č. 30
DM1601 Grafika č. 31
DM1602 Grafika č. 32
DM1603 Grafika č. 33
DM1604 Grafika č. 34
DM1605 Grafika č. 35
DM1606 Grafika č. 36
DM1607 Grafika č. 37
DM1608 Grafika č. 38
DM1609 Grafika č. 39
DM1610 Grafika č. 40
DM1611 Grafika č. 41
DM1612 Grafika č. 42
DM1613 Grafika č. 43
DM1614 Grafika č. 44
DM1615 Grafika č. 45
DM1616 Grafika č. 46
DM1617 Grafika č. 47
DM1618 Grafika č. 48
DM1619 Automatická kresba č. 1
DM1620 Automatická kresba č. 2
DM1621 Automatická kresba č. 3
DM1622 Automatická kresba č. 4
DM1623 Obraz "Žlutý anděl" č. 1
DM1624 Obraz "Žlutý anděl" č. 2
DM1625 Obraz "Kameny" č. 1
DM1626 Obraz "Kameny" č. 2
DM1627 Obraz "Mé kosti jsou flétna" č. 1
DM1628 Obraz "Mé kosti jsou flétna" č. 2
DM1629 Obraz "Kameny" č. 3
DM1630 Obraz "Kameny" č. 4
DM1631 Grafika č. 49
DM1632 Grafika č. 50
DM1633 Grafika č. 51
DM1634 Grafika č. 52
DM1635 Kopie obrazu č. 1
DM1636 Kopie obrazu č. 2
DM1637 Kopie obrazu č. 3
DM1638 Kopie obrazu č. 4
DM1639 Kopie obrazu č. 5
DM1640 Kopie obrazu č. 6
DM1641 Kopie obrazu č. 7
DM1642 Obraz 5 živlů - Voda
DM1643 Obraz 5 živlů - Oheň
DM1644 Obraz 5 živlů - Dřevo
DM1645 Obraz 5 živlů - Kov
DM1646 Obraz 5 živlů - Země
DM1647 Obraz "Spím"
DM1648 Kopie obrazu č. 8
DM1649 Kopie obrazu č. 9
DM1650 Kopie obrazu č. 10
DM1651 Kopie obrazu č. 11
DM1652 Obraz "Papírové růže"
DM1451 Ústředna EPS IQ 8 Control M
DM1452 Celočalouněná pohovka krátká č. 1
DM1453 Celočalouněná pohovka krátká č. 2
DM1454 Celočalouněná pohovka dlouhá č. 1
DM1455 Celočalouněná pohovka dlouhá č. 2
DM1456 Celočalouněná pohovka dlouhá č. 3
DM1457 Celočalouněná pohovka dlouhá č. 4
DM1458 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 1
DM1459 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 2
DM1460 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 3
DM1461 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 4
DM1462 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 5
DM1463 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 6
DM1464 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 7
DM1465 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 8
DM1466 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 9
DM1467 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 10
DM1468 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 11
DM1469 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 12
DM1470 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 13
DM1471 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 14
DM1472 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 15
DM1473 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 16
DM1474 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 17
DM1475 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 18
DM1476 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 19
DM1477 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 20
DM1478 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 21
DM1479 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 22
DM1480 Dvoulůžko 1800x2200x450 č. 23
DM1481 Jednolůžko 900x2200x450 č. 1
DM1482 Jednolůžko 900x2200x450 č. 2
DM1483 Jednolůžko 900x2200x450 č. 3
DM1484 Jednolůžko 900x2200x450 č. 4
DM1485 Dvoulůžko 1800x2200x450 L2B č. 1
DM1486 Dvoulůžko 1800x2200x450 L2B č. 2
DM1487 Dvoulůžko 1800x2200x450 L2B č. 3
DM1488 Dvoulůžko 1800x2200x450 L2B č. 4
DM1489 Dvoulůžko 1800x2200x450 L2B č. 5
DM1490 Dvoulůžko 1800x2200x450 L2B č. 6
DM1492 Nečalouněné křeslo lakovaná ocel 2600x850 č. 1
DM1493 Nečalouněné křeslo lakovaná ocel 2600x850 č. 2
DM1494 Celočalouněné křeslo střední 840x750 č. 1
DM1495 Celočalouněné křeslo střední 840x750 č. 2
DM1496 Celočalouněné křeslo střední 840x750 č. 3
DM1497 Celočalouněné křeslo střední 840x750 č. 4
DM1500 Vstupní stůl k myčce s dřezem
DM1503 Pracovní stůl s dřezem a zásuvkovým blokem
DM1504 Chladící skříň Liebherr, FKU 1805 č. 1
DM1505 Chladící skříň Liebherr, FKU 1805 č. 2
DM1514 Krouhač zeleniny + kutr, R 301 Ultra
DM1517 Mrazící skříň Liebherr, GGU 1550
DM1519 Pracovní stůl sříňový otevřený bez desky
DM1523 Regál nerezový 4-policový atyp
DM1524 Regál nerezový 4-policový
DM1525 Stolový nástavec uzavřený
DM1449 PC záznam Geovision s kartou pro 8 kamer včetně
DM1450 PC záznam Geovision s kartou pro 8 kamer včetně
DM1491 Nečalouněná lavice lakovaná ocel, 920x850
DM1498 Přívodní VZT jednotka včetně regulačního systému
DM1499 Přívodní VZT jednotka včetně regulačního systému
DM1501 Mycí stroj průchozí MEIKO
DM1502 Planetární stolní mixér DITO SAMA 20 l
DM1506 Elektrický konvektomat PALUX
DM1507 Šokér pro zchlazování a zmrazování potravin
DM1508 Chladící stůl s přesahující deskou
DM1509 Varný blok - sestava spotřebičů pod jednou
DM1510 Fritéza dvouvanová PALUX BistroLine Plus
DM1511 Pečící trouba vestavná
DM1512 Gril salamander PALUX, Variolift C + sada pro
DM1513 Termoport pojízdný celonerezový RIEBER, 1400
DM1515 Vakuová balička Henkelman, Jumbo 35
DM1516 Chlazený stůl dvousekcový zásuvkový, UJ 2001 - atyp
DM1518 Nářezový stroj Berkel - rovný, RP-M302
DM1520 Stůl s vyhřívanou vanou 2x GN 1/1
DM1521 Chladící / mrazící skříň ILSA serie Harmony dvoudvéřová
DM1522 Chladící box se stropní jednotkou v hodnotě celkem 39.424.920,- Kč (slovy: Třicet-devět-milionů-čtyři-sta-dvacet-čtyřitisíc-
devět-set-dvacet-korun-českých).
7.2. Na Nástupnickou společnost dále přechází pohledávka Rozdělované společnosti za
společností PRESIDENT SECURITIES a.s., IČ: 271 55 994, se sídlem Farského
5829, 430 01, Chomutov, o nominální hodnotě 92.311.000,- Kč (slovy: Devadesátdva-
milionů-tři-sta-jedenáct-tisíc-korun-českých) a v hodnotě dle znaleckého posudku
ve výši 70.350.213,- Kč (slovy: Sedmdesát-milionů-tři-sta-padesát-tisíc-dvě-stětřináct-
korun-českých).
7.3. Na Nástupnickou společnost dále přechází 20.000 ks cenných papírů ve vlastnictví
Rozdělované společnosti o nominální hodnotě 100,- Kč/ks a o tržní hodnotě 605,-
Kč/ks, tedy o celkové tržní hodnotě 12.100.000,- Kč (slovy: Dvanáct-milionů-stotisíc-
korun-českých), nacházející se na portfoliovém účtu č. 244A003, vedeném u
Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07, Praha 1.
7.4. Celková hodnota odštěpované části jmění Rozdělované společnosti tak dle znaleckého
posudku č. 2032015 ze dne 30. 4. 2015, který byl vypracován Ing. Jiřím Svobodou,
nar. 18.1.1978, bytem Chlumec, Strádovská 387, znalcem v oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady, specializace oceňování podniků, činí částku ve výši 121.875.133,- Kč
(slovy: Jedno-sto-dvacet-jeden-milion-osm-set-sedmdesát-pět-tisíc-sto-třicet-třikourun-
českých).
7.5. Na Nástupnickou společnost FRK HOTEL s.r.o. nepřechází žádné dluhy Rozdělované
společnosti.
7.6. Majetek a dluhy, které nepřešly podle výše uvedených článků, zůstávají Rozdělované
společnosti.
8. PROHLÁŠENÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI
Rozdělovaná společnost tímto prohlašuje, že:
8.1. Rozdělovaná a Nástupnická společnost mají, v souladu s ust. § 246 zákona o
přeměnách, stejnou právní formu.
8.2. Zúčastněnou společností je, ve smyslu ust. § 245 odst. 1 zákona o přeměnách, pouze
Rozdělovaná společnost.
8.3. Rozdělovaná společnost nechala v souladu s ust. § 253 odst. 2 ve spojení s ust. § 254
zákona o přeměnách ocenit odštěpovanou část svého jmění, jež má přejít na
Nástupnickou společnost, posudkem Ing. Jiřího Svobody, nar. 18. 1. 1978, bytem
Chlumec, Strádovská 387, znalce pro základní obor ekonomika, odvětví účetní
evidence, odvětví ceny a odhady - specializace oceňování podniků, a odvětví
ekonomická odvětví různá – specializace daně, jmenovaného pravomocným
usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 30. 3. 2015, č. j. 42 Nc 9005/2015 -
10, který ve svém posudku č. 2032015 ze dne 30. 4. 2015 ocenil odštěpovanou část
jmění Rozdělované společnosti, jež má přejít na Nástupnickou společnost, na částku
ve výši celkem 121.875.133,- Kč (slovy: Jedno-sto-dvacet-jeden-milion-osm-setsedmdesát-
pět-tisíc-sto-třicet-tři-kourun-českých).
8.4. Součet peněžitých vkladů všech společníků Nástupnické společnosti, za něž budou
vydány podíly, není vyšší než hodnota odštěpované části čistého obchodního majetku
Rozdělované společnosti, vyplývající z posudku Ing. Jiřího Svobody, nar. 18.1.1978,
bytem Chlumec, Strádovská 387, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady,
specializace oceňování podniků, který ve svém posudku č. 2032015 ze dne 30. 4.
2015 ocenil odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, jež má přejít na
Nástupnickou společnost, na částku ve výši celkem 121.875.133,- Kč (slovy: Jednosto-
dvacet-jeden-milion-osm-set-sedmdesát-pět-tisíc-sto-třicet-tři-kourun-českých).
8.5. Vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze není
v souladu s ust. § 266 odst. 1 zákona o přeměnách v důsledku rozdělení odštěpením
nižší než její základní kapitál.
8.6. Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy ani jiné cenné papíry, k nimž by se
vázala taková práva jejich vlastníků, která by mohla být rozdělením Rozdělované
společnosti dotčena.
8.7. Vzhledem ke skutečnosti, že společník Rozdělované společnosti vyslovil souhlas
s tímto Projektem rozdělení, neexistuje žádný společník Rozdělované společnosti,
který by měl právo odprodat své podíly v Nástupnické společnosti této Nástupnické
společnosti.
8.8. Právní postavení zakladatele Nástupnické společnosti má v souladu s ust. § 247
zákona o přeměnách Rozdělovaná společnost.
8.9. Tento Projekt rozdělení byl ve smyslu ust. 33a zákona o přeměnách uveřejněn na
internetových stránkách rozdělované společnosti http://www.frk-kadan.cz dne 6. 5.
2015, tedy alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí jediného společníka
Rozdělované společnosti o rozdělení odštěpením. Takto bude Projekt přeměny
uveřejněn až do doby 1 měsíce po jejím schválení či neschválení rozhodnutím
jediného společníka Rozdělované společnosti.
8.10. Jednatel Rozdělované společnosti nezpracoval v souladu s ust. § 27 písm. d) zákona o
přeměnách podrobnou písemnou zprávu o rozdělení Rozdělované společnosti, v níž
by vysvětlil projekt přeměny, neboť s tím jediný společník Rozdělované společnosti
vyslovil souhlas.
8.11. Rozdělovaná společnost upozornila svého společníka v souladu s ust. § 285 odst. 1,
odst. 2 zákona o přeměnách na to, že má možnost seznámit se v sídle Rozdělované
společnosti s posudkem znalce.
8.12. Jediný společník Rozdělované společnosti se v souladu s ust. § 7 písm. f) zákona o
přeměnách vzdal svého práva na zaslání listin uvedených v ust. § 285 odst. 1 zákona o
přeměnách.
8.13. Rozdělovaná ani Nástupnická společnost neposkytují členům statutárního orgánu
v souvislosti s rozdělením žádnou zvláštní výhodu.
8.14. Rozdělovaná společnost prohlašuje, že rozdělením nepřecházejí na Nástupnickou
společnost žádní zaměstnanci ani práva a povinnosti zaměstnanců Rozdělované
společnosti z pracovněprávních vztahů a všechny osoby v pracovněprávním vztahu k
Rozdělované společnosti zůstávají i po rozdělení nadále zaměstnanci Rozdělované
společnosti.
8.15. Zakladatelská listina Rozdělované společnosti se rozdělením nikterak nemění.
8.16. Tento projekt rozdělení odštěpením byl, spolu s informací o přeměně, uveřejněn
v souladu s ust. § 33a zákona o přeměnách, a za podmínek zákonem stanovených.
9. POVINNOST JEDNATELE ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI
Jednatel Rozdělované společnosti je povinen bez zbytečného odkladu po vyhotovení tohoto Projektu,
jeho schválení valnou hromadou Rozdělované společnosti a po splnění dalších předpokladů pro zápis
rozdělení odštěpením se založením nástupnické společnosti podat návrh na zápis tohoto rozdělení do
obchodního rejstříku a učinit veškeré další kroky nezbytné k realizaci rozdělení dle tohoto Projektu
rozdělení.
10. NÁVRH ZAKLADATELSKÉ LISTINY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
10.1. Návrh společenské smlouvy Nástupnické společnosti zní:


Zakladatelská listina společnosti
FRK HOTEL s. r. o.
Článek I.
Jediný společník


jediným společníkem společnosti je: -------------------------------------------------------------------------------
Ahmad Raad, nar. 19. 12. 1967, bytem Dvořákova 1119, 432 01 Kadaň -------------------------------------


Článek II.
Obchodní firma a sídlo společnosti


Obchodní firma společnosti zní: FRK HOTEL s. r. o. ---------------------------------------------------------
Sídlem společnosti je: se sídlem U Splitu 933, 432 01, Kadaň ------------------------------------------------


Článek III.
Trvání společnosti


Společnost je založena na dobu neurčitou. ------------------------------------------------------------------


Článek IV.
Předmět podnikání společnosti


Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------------------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ----------------------
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor----------------------------------------------------------


Článek V.
Základní kapitál


1) Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). ---------------------------
2) Základní kapitál je tvořen nepeněžitým vkladem jediného společníka Ahmad Raad, nar. 19. 12.
1967, bytem Dvořákova 1119, 432 01 Kadaň, ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a
činí tak podíl 100 % (jedno sto procent)------------------------------------------------------------------------
3) Tento nepeněžitý vklad byl jednorázově splaceny zakladatelem v plné výši před podáním návrhu
na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to v důsledku rozdělení odštěpením jmění se
založením nové společnosti, které podstoupila společnost FRK s.r.o., se sídlem Chomutovská 1254,
432 01 Kadaň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 6897. Tato část obchodního jmění je blíže specifikována ve znaleckém posudku č.
2032015 ze dne 30. 4. 2015, který byl vypracován Ing. Jiřím Svobodou, nar. 18.1.1978, bytem
Chlumec, Strádovská 387, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace
oceňování podniků. Znalec ocenil tuto odštěpovanou část jmění na částku celkem 121.875.133,- Kč
(slovy: Sto-dvacet-jeden-milion-osm-set-sedmdesát-pět-tisíc-sto-třicet-tři-kourun-českých) Kč.
Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na vklad společníka, p. Ahmada Raada, do výše
200.000,- Kč.
4) Správou vkladů byla pověřena společnost FRK s.r.o., která dle ust. § 247 zákona o přeměnách má
právní postavení jediného zakladatele společnosti.


Článek VI.
Podíl


1) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná
zvláštní práva a povinnosti. Společník může mít pouze jeden podíl. --------------------------------------
2) Podíl jediného společníka představuje základní podíl č. 1, tj. podíl ve výši 100 % (jedno sto
procent), jemuž odpovídá nepeněžitý vklad ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). --------
3) Podíl se dědí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Podíl je převoditelný i bez souhlasu valné hromady či jiného orgánu společnosti. ----------------------
5) Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez
jakéhokoliv omezení. ---------------------------------------------------------------------------------------------
6) Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na této listině musí být úředně
ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem podílu. Nabytím podílu nabyvatel
přistupuje k zakladatelské listině. -------------------------------------------------------------------------------
7) Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce
jediného společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. ------------------------------
8) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce. --------


Článek VII.
Orgány společnosti


Orgány společnosti jsou: ---------------------------------------------------------------------------------------------
1) Valná hromada (jediný společník) ------------------------------------------------------------------------------
2) Jednatel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Článek VIII.
Valná hromada


1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------------------------------------------------------
2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 % (padesát
jedna procent) všech hlasů. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc
korun českých) vkladu. -------------------------------------------------------------------------------------------
3) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská
listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: --------
a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona; -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování
plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; --------------------------------------------------
c) volba a odvolání jednatele; --------------------------------------------------------------------------------
d) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo
jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát; -------------------------------------------------------------------
e) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak zakladatelská listina; --------------------
f) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností
a družstev stanoví jinak; ------------------------------------------------------------------------------------
g) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje
souhlas valné hromady podle zákona; --------------------------------------------------------------------
h) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně
jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může
zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -------------------
ch) schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele; ------------------------------------------------------
i) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo tato
zakladatelská listina. ----------------------------------------------------------------------------------------
4) Působnost valné hromady vykonává jediný společník společnosti. Rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno statutárnímu orgánu –
buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu společnosti.
Vyžaduje-li platný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou
listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny. Jednatel je povinen předkládat
návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník
může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----------------------------
5) Valnou hromadu svolává jednatel společnosti. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní
období, a to zpravidla v sídle společnosti, pokud nebude jediným společníkem rozhodnuto jinak.
Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti)
měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----------------------------------------------
6) Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede
dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou, která musí obsahovat místo, dobu a návrh usnesení
valné hromady. Povinnost doručit písemnou pozvánku je splněna zasláním doručeného písemného
oznámení na adresu trvalého pobytu společníka. V případě pochybností se má za to, že oznámení
bylo učiněno třetího dne po odeslání zásilky. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen
tehdy, jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci. Společník se může vzdát práva na
včasné a řádné svolání valné hromady, písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem.
Prohlášení, které musí být obsaženo v zápisu z valné hromady, popřípadě v notářském zápisu o
rozhodnutí valné hromady, jinak musí mít formu notářského zápisu. -------------------------------------


Článek IX.
Jednatel, způsob zastupování za společnost


1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. ----------------------------------------------------------
2) Jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. -----------------------------------------
17
3) Prvním jednatelem společnosti je Ahmad Raad, nar 19. 12. 1967, bytem Dvořákova 1119, 432 01
Kadaň----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti
připojí jednatel svůj podpis. -------------------------------------------------------------------------------------
5) Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení společnosti, vedení předepsané evidence
společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou hromadu a připravovat její
program a informovat společníka o záležitostech společnosti. ---------------------------------------------
6) Pro postavení jednatele ve společnosti, jeho činnost a zákaz konkurence platí příslušná ustanovení
zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------------------------------------


Článek X.
Zánik účasti společníka ve společnosti


1) Účast společníka ve společnosti zaniká:
a) zánikem právnické osoby ----------------------------------------------------------------------------------
b) převedením celého podílu ----------------------------------------------------------------------------------
c) z dalších důvodů uvedených v zákoně o obchodních korporacích či dalších obecně závazných
právních předpisech. ----------------------------------------------------------------------------------------


Článek XI.
Zánik, zrušení a likvidace společnosti


1) Zániku společnosti předcházející její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění
na právního nástupce nebo stanoví-li tak zákon. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního
rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ustanovení § 168 a následujících občanského
zákoníku a z dalších důvodů uvedených v ustanovení § 93 a § 241 zákona o obchodních
korporacích. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, nestanoví-li zákon jinak. Likvidátora
volí valná hromada. -----------------------------------------------------------------------------------------------
4) Při zrušení společnosti s likvidací má jediný společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. -----


Článek XII.
Závěrečná ustanovení


Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, vzájemné vztahy společníka související s jeho
účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato
zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona
o obchodních korporacích a občanského zákoníku. --------------------------------------------------------------
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tento Projekt rozdělení je vyhotoven ke dni jeho podpisu osobami oprávněnými
jednat jménem Rozdělované společnosti. Právní účinky rozdělení Rozdělované
společnosti nastávají ke dni zápisu rozdělení do Obchodního rejstříku.
12.2. Tento Projekt rozdělení je vyhotoven ve třech stejnopisech.

V Kadani dne 6. 5. 2015
.......................................................
za FRK s.r.o., IČ 61324817
se sídlem Chomutovská 1254, 432 01, Kadaň
Ahmad Raad, nar. 19. 12. 1967
jednatel společnosti

pdf verze dokumentu